Startseite Kontakt Impressum
Würfe
 

N2-Wurf "v. Heustadlwasser"

WT: 28.08.2017
(Nando, Nashville, Nemo, Neros, Nexx, Nugget, Nanni, Nala-Akira, Nikita, Nami, Nena)

Inndia Mi-Ji
WT: 15.12.2011
HD-A, ED-frei, OCD-frei, DNA
WP, BH
V

Ups v. Heustadlwasser
WT: 15.09.2012
HD-A, ED-frei, OCD-frei, DNA
WP, BH, BgH-1, STPr-1
SG
Formwert Prüfungen
Nando BH, OB-Beginner
Nashville
Nemo
Neros BH, IBgH-1
Nexx
Nugget
Nanni BH
Nala-Akira
Nikita BH
Nami
Nena

Nando v. Heustadlwasser (Bes.: Andrea Bogatic)

Nashville v. Heustadlwasser ()

Nemo v. Heustadlwasser (Bes.: Francesca Evangelisti, Italien)

Neros v. Heustadlwasser (Bes.: Elberth Franz)

Nexx v. Heustadlwasser (Bes.: Peter Kopp)

Nugget v. Heustadlwasser (Bes.: Nicole Jank)

Nala-Akira v. Heustadlwasser (Bes.: Claudia Kalt)

Nanni (Bes.: Christina Kopp)

Nikita v. Heustadlwasser (Bes.: Sonja Waber)

Nami v. Heustadlwasser (Bes.: Edgar Brogyany)

Nena v. Heustadlwasser (noch frei)

Welpen